SNDT COLLEGE OF ARTS & SCB COLLEGE OF COMMERCE AND SCIENCE FOR WOMEN

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी कला और श्रीमती चंपाबेन भोगिलाल वाणिज्य और विज्ञान महिला महाविद्यालय

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी कला व श्रीमती चंपाबेन भोगिलाल वाणिज्य व विज्ञान महिला महाविद्यालय

NIRF

SNDT College Mumbai

 

1.NIRF Data SNDT College Mumbai 2022 (College)

View pdf

 

2.NIRF Data SNDT College Mumbai 2022 (Overall)

View pdf